PS WEB SOLUTION ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΕΕΕΕ!!!!!: Η τελική πρόταση Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των “Ανεξάρτητων Ελλήνων”

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Η τελική πρόταση Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των “Ανεξάρτητων Ελλήνων”

Share This To YourBlog.biz

Αναρτάται Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 στην επίσημη ιστοσελίδα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ anexartitoiellines.gr, για δημόσια διαβούλευση, η τελική πρόταση Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Κινήματος.


Η πρώτη ανάρτηση έγινε λίγο νωρίτερα από το facebook του Προέδρου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πάνου Καμμένου, με τον εξής πρόλογο:«Όλες οι απόψεις που στείλατε για την παιδεία, 3755 πολίτες σε εσωτερική διαβούλευση διαμόρφωσαν την τελική πρόταση μας».ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού


Θεσμικές Μεταβολές


Αναθεωρούμε το άρθρο 16 του Συντάγματος για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ. Με την αναθεώρηση του Άρθρου 16 αίρεται μια συνταγματική απαγόρευση και συγχρόνως τίθενται οι βάσεις για την πραγματική ενεργοποίηση της παιδείας ως μοχλό εξέλιξης του έθνους, καθώς και για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης με ενότητα και ομοιογένεια. Οι αναθεωρητικές παρεμβάσεις ξεκινούν από τις εξής αυτονόητες και δεδομένες παραδοχές:
1. Ότι η ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό.
2. Ότι η Πολιτεία αποδίδει έμπρακτα ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της παιδείας και έχει αυξημένη ευθύνη για τα κρατικά ΑΕΙ, εξασφαλίζοντας την πλήρη οικονομική, ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοδιοίκησή τους.
Παράλληλα προσελκύουμε εγνωσμένα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και εγχώρια, όχι μόνο πανεπιστημιακού επιπέδου, αλλά και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης (πρωτοβαθμίων & δευτεροβαθμίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και παρέχουμε τα εχέγγυα για τη νόμιμη και συντεταγμένη λειτουργία τους καθώς και τον πλουραλισμό στις εκπαιδευτικές επιλογές στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλους τους Έλληνες.


Εφαρμόζουμε την πλήρη νομική και ουσιαστική κατάργηση του Ασύλου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Καταλήψεις, καταστροφές και βανδαλισμοί σε κρατική περιουσία θα τιμωρούνται αυστηρά ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίσταση στο άρθρο Ποινικού Κώδικα περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.


Προβαίνουμε σε αυστηρό επανέλεγχο και αναδιατύπωση σχολικών βιβλίων και συγγραμμάτων, διόρθωση ιστορικών και ερευνητικών αστοχιών, με στόχο να αποτυπώνεται η ιστορική πραγματικότητα και να τονώνεται το φρόνημα των Ελλήνων μαθητών – σπουδαστών.


Ενισχύουμε το συντονιστικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στην οποία εντάσσεται πλέον συνολικά ο συντονισμός όλων των προγραμμάτων, των ενεργειών, των δράσεων και των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας. Τονίζεται ότι αλλάζει η στόχευση της ΓΓΕΤ: δεδομένου ότι η διαχείριση όλων των προγραμμάτων μεταφέρεται στο Υπουργείο Έργων, η στόχευση είναι εφεξής στην αύξηση της συμπληρωματικότητας των ερευνητικών ενεργειών των μονάδων ερευνητικής παραγωγής (μόνιμες εθνικές συστοιχίες ανά θεματική ενότητα) και στην μετουσίωση της ερευνητικής προσπάθειας σε προϊόν πλήρους κύκλου (θεωρητική έρευνα – πρακτική έρευνα – παραγωγή – χρηματοδότηση νέας θεωρητικής και πρακτικής έρευνας). Παράλληλα, αναβαθμίζουμε πολιτικά το σχεδιασμό της στρατηγικής και της πολιτικής Ε&Κ και αναδιαρθρώνουμε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας σε ένα ευέλικτο και ταυτόχρονα επιστημονικά ισχυρό επιτελικό όργανο σχεδιασμού, αποτίμησης και ελέγχου. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας διορίζονται από τον Πρωθυπουργό μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας εισηγείται στο Συμβούλιο Στρατηγικής Υποστήριξης τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής Ε&Κ ως εργαλείο για την παραγωγή και την αναθεώρηση στρατηγικών σχεδίων για το σύνολο των εθνικών στόχων.
Ο μεσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η αύξηση των δαπανών (κρατικών και ιδιωτικών) για την Ε&Κ, ώστε αυτή εντός πενταετίας να ξεπεράσει το 1.5% του ΑΕΠ, η αναμόρφωση του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Έρευνας, καθώς και η μέγιστη εφικτή οριζοντιοποίηση της έρευνας στη χώρα μας, δηλαδή η υπαγωγή της σε ένα ενιαίο και καλά συντονισμένο σχήμα λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων (αποτελεσματική δομή διοίκησης), θα εξαλείψει τον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και τη συνακόλουθη οικονομική σπατάλη που προκαλείται από επικαλύψεις στόχων, αρμοδιοτήτων και ενεργειών και θα εξασφαλίσει κανόνες διαφάνειας, αξιολόγησης και λογοδοσίας.
Για την υποβοήθηση επίτευξης των στόχων του προγράμματός μας, δημιουργούμε Ταμείο Έρευνας, οι πόροι του οποίου προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ.


Ενεργοποιούμε συντονισμένες δράσεις επανελληνισμού της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Ελληνική Μουσουλμανική Μειονότητα και ιδιαίτερα στις κοινότητες των Πομάκων και των Αθιγγάνων, με παράλληλη επιστημονική συνδρομή στην λαογραφική και πολιτιστική αποτύπωση της ιδιομορφίας, των ηθών και του πολιτισμού τους (καταγραφή γλώσσας, ιδιωματισμών, ενδυματολογικού κώδικα, ηθών, εθίμων).
Παιδεία: Βασικές Δράσεις


1. Εκπαιδευτικοί


Επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού, ώστε να υπηρετεί το λειτούργημά του επάξια και αποδοτικά. Αυτό απαιτεί συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση, αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη και άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. Δημιουργούμε Εθνική Σχολή Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης.


2. Δια βίου μάθηση ενηλίκων


Βασική μας θέση αποτελεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων που θα επιτρέπει τη συνεχή, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και αποφοίτησης, όποτε οι επαγγελματικές, κοινωνικές, οικονομικές, οικογενειακές και προσωπικές συνθήκες τους το επιτρέπουν. Παράλληλα και, συμπληρωματικά της σύνδεσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζουμε:
• Την ορθολογική ανάπτυξη και λειτουργία συστημικών μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
• Τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
• Το σχεδιασμό “εθνικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων”, με άμεση στόχευση τη διασύνδεση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος με τη μη τυπική – άτυπη μάθηση, την πιστοποίησή της, καθώς και τη διασύνδεσή της με επαγγελματικά δικαιώματα,
• Τη διαρκή αξιολόγηση και πιστοποίηση τόσο των εισροών (εκπαιδευτές, δομές, φορείς, προγράμματα σπουδών κλπ), όσο και των εκροών (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) του εθνικού συστήματος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.


3. Τυπική κατάρτιση αποφοίτων ΙΕΚ και επαγγελματικά δικαιώματα


Αναβαθμίζουμε το θεσμό των ΙΕΚ ώστε οι απόφοιτοι να έχουν υψηλού επιπέδου πιστοποιημένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πραγματικής εθνικής οικονομίας. Προς τούτο είναι απαραίτητο:
• Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των προσόντων ανά επίπεδο.
• Η δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητου από μηχανισμούς προσφοράς κατάρτισης και εποπτευόμενου από κοινωνικούς εταίρους.


4. Προσχολική Εκπαίδευση


Θεσμοθετούμε Διετή Προσχολική Αγωγή και δημιουργούμε πολυδύναμα νηπιαγωγεία, κυρίως σε περιοχές που έχουν πολλά μονοθέσια σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.


5. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Αναβαθμίζουμε το Ολοήμερο Σχολείο ώστε να ικανοποιεί τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό του ρόλο. Για το σκοπό αυτόν προτείνονται:
• Η βελτίωση της υλικοτεχνικής του υποδομής (η οποία υλοποιείται και με χορηγίες/δωρεές), αλλά και η θεσμοθέτηση μη διδακτικού προσωπικού, όπως λ.χ. σχολικού ψυχολόγου και γραμματειακής υποστήριξης.
• Η αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος για τα μαθήματα που είναι κοινά σήμερα στην πρωινή και απογευματινή ζώνη.
• Η δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης μέσα στο σχολείο.
• Η σταδιακή θεσμοθέτηση ενιαίου εκπαιδευτικού ωραρίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε πρώτη φάση ενιαίου ωραρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Ενισχύουμε και επεκτείνουμε το βασικό θεσμό ένταξης που είναι τα τμήματα ένταξης.
• Δίδεται έμφαση στην σωστή εκμάθηση και εμβάθυνση στην ελληνική γλώσσα. Με χρήση των εικονογραφήσεων και άλλων μέσων της τεχνολογίας (κινηματογραφικές προβολές, θεματικές παρουσιάσεις κλπ) γίνεται η πρώτη ευχάριστη επαφή με τα αρχαία ελληνικά.
• Μόνο μια ξένη γλώσσα μετά την 3 δημοτικού.
• Επαφή όχι μόνο με την αριθμητική αλλά και με την γεωμετρία.
• Επαφή με την μουσική (όχι μόνο θεωρία αλλά και πρακτική).
• Εκπαίδευση στον αθλητισμό.
• Διατήρηση των Θρησκευτικών ως Υποχρεωτικού Μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών
• Δωρεάν έντυπα βιβλία σε όλα τα παιδιά ώστε να αποφευχθεί η άμεση και μη παιδαγωγικά ορθή επαφή των νέων με τα ηλεκτρονικά βιβλία από τόσο μικρή ηλικία.
• Βιβλιοθήκη σε όλα τα σχόλια: θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα για κάθε νόμο βάσει των ιδιαιτεροτήτων του.


6. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ολοκλήρωσης της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι απαιτήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλάζουν καθημερινά και οφείλουμε να αναπροσαρμόζουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ικανοποιώντας τον παιδαγωγικό και κοινωνικό σκοπό που απαιτεί η εκπαίδευση.
Προτείνουμε:
• Νέα ευέλικτα και ρεαλιστικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με δυνατότητα μερικής και σε μικρό ποσοστό (10-15%) προσαρμογής τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα νέα ΑΠΣ θα στοχεύουν σε διδασκαλία που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη.
• Εισαγωγή ζώνης πολιτισμού και δραστηριοτήτων ως εναλλακτικών μεθόδων μάθησης και αγωγής.
• Ουσιαστική ενίσχυση της διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, ώστε οι μαθητές να μπορούν μέσα από τη φοίτησή τους στο δημόσιο σχολείο να αποκτούν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
• Σύνδεση διδασκαλίας Πληροφορικής με πιστοποιητικό βασικών γνώσεων στην Α΄ Λυκείου.
• Εμβάθυνση στα αρχαία ελληνικά σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου.
• Διατήρηση των Θρησκευτικών ως Υποχρεωτικού Μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου.
• Εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Διεύρυνση του θεσμού των σχολικών βιβλιοθηκών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών.
• Αποδέσμευση του Λυκείου από την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση με εφαρμογή νέου συστήματος πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
• Τα τεστ και τα διαγωνίσματα θα γίνονται σε multiple choice (στις ερωτήσεις θεωρίας) και οι ασκήσεις θα γίνονται κανονικά, μέσω έντυπης διαγωνιστικής διαδικασίας.
• Καθιέρωση σε βάθος τετραετίας της θέσης του Υπεύθυνου καθηγητή για τους μαθητές σε κάθε σχολείο με εξειδίκευση στην παιδική ψυχολογία, καθώς μόνο με αυτήν την ειδικότητα θα μπορεί να πάρει την θέση.


7. Επαγγελματικό Λύκειο


Αναμορφώνουμε το Επαγγελματικό Λύκειο, ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να αποκτήσει στην ουσία λυκειακό χαρακτήρα και να γίνει ισότιμη με τη γενική. Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου θα έχουν πρόσβαση, μετά από εξετάσεις, σε σχολές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, χωρίς εξετάσεις θα έχουν πρόσβαση σε τμήματα ΙΕΚ, ετήσιας φοίτησης.


Δημιουργούμε Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στα Λύκεια αυτά θα εφαρμόζονται νέες σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια θα αποτελούν παράλληλα και Κέντρα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων, καλύπτοντας το σημερινό κενό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


8. Σχολεία του Εξωτερικού


Η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς πρέπει να γίνει με στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση όλων των ομογενειακών οργανώσεων, στοχεύοντας στην εντονότερη σύσφιξη του Οικουμενικού Ελληνισμού με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με συνδετικό πάντα κρίκο την εκπαίδευση των ομογενών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, γεγονός που αποτελεί και μονόδρομο για τη συντήρηση της ελληνικής συνείδησης στους ομογενείς δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Με βάση τα πιο πάνω, προτείνουμε:
• Τη χαρτογράφηση όλων των σχολικών μονάδων του εξωτερικού, καθώς και την καταγραφή του μαθητικού δυναμικού.
• Τη δημιουργία Βουλής Εφήβων της Ομογένειας.
• Την αξιοποίηση των ομογενών εκπαιδευτικών.
• Την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς με:
Α) Νέα βιβλία προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους.
Β) Νέα αναλυτικά προγράμματα.
Γ) Τον καθορισμό ενιαίου συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και των προϋποθέσεων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους κατοίκους των χωρών στις οποίες διαμένουν ομογενείς.


9. Μειονοτική Εκπαίδευση


Προωθούμε την αναβάθμιση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) που καταργείται με τη σημερινή της μορφή. Η ΕΠΑΘ μετεξελίσσεται σε πανεπιστημιακού επιπέδου τμήμα τετραετούς διάρκειας και εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο Δια Βίου Μάθησης για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, με τη χρήση ειδικών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες Έλληνες μουσουλμάνους στο Θρήσκευμα, τη δημιουργία περισσότερων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, τη δημιουργία βιβλιοθηκών, καθώς και την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης.


10. Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Αποσυνδέουμε την αποστολή του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Λύκειο καθίσταται μία σημαντική αυτοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα για όλα τα Ελληνόπουλα. Ειδικότερα:
• Στις τρεις τάξεις του Λυκείου διενεργούνται ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του Απολυτηρίου αποφοίτησης από το Λύκειο. Τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά και επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων. Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων το Απολυτήριο Αποφοίτησης συνιστά και Επαγγελματικό Πτυχίο.
• Δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Εξετάσεων υπό την εποπτεία του ΥΠΔΜΘ. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το έτος, Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 μαθήματα (πέραν των όποιων άλλων ειδικών μαθημάτων απαιτούνται). Στους επιτυχόντες χορηγείται το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολογίας. Υπάρχουν δύο τύποι Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας: εκείνο των θετικών επιστημών και εκείνο των θεωρητικών επιστημών. Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να προσέρχονται σε νέα εξέταση. Η εισαγωγή των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται με βάση το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολογίας.
• Αναθέτουμε αποκλειστικά στα ΑΕΙ της χώρας την ευθύνη για την επιλογή (βάσει των αποτελεσμάτων του Εθνικού Κέντρου Εξετάσεων) και τον αριθμό των εισακτέων. Τα ΑΕΙ καθορίζουν τόσο τους συντελεστές (ανά μάθημα), όσο και τα προαπαιτούμενα (ανά Τμήμα).
• Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να μετέχουν οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισμό, στη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση τη βαθμολογία που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία εξέταση.


11. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Τα ελληνικά ΑΕΙ τελούν σήμερα σε μια πολύπλευρη κρίση νομιμοποίησης. Κρίση νομιμοποίησης απέναντι στην κοινωνία, κρίση ταυτότητας σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως σε σχέση με τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, κρίση αξιοπιστίας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, κρίση στο επίπεδο των σχέσεων Υπουργείου Παιδείας – ακαδημαϊκής κοινότητας.


Στόχος μας είναι η δημιουργία ΑΕΙ που παράγουν γνώση μέσω της έρευνας, που διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, και εφαρμόζουν την έρευνα στην καινοτομία. Στη δημιουργία ΑΕΙ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ανταγωνιστικών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιστεύουμε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, την υιοθέτηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, την κοινωνική τους λογοδοσία, αλλά και την παράλληλη πραγματοποίηση ποιοτικής αποτίμησης του έργου τους ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τυχόν αδυναμίες τους. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών προτείνουμε
• Τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Ν. 4009/2011, προκειμένου αυτός να γίνει λειτουργικός:
Α) Οι αρχές διοίκησης των ΑΕΙ αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων στα ΑΕΙ.
Β) Η εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων γίνεται σε κάθε ΑΕΙ έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αρχών διοίκησής του.
Γ) Θεσμοθετούνται προσόντα για τα εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων των ΑΕΙ.
Δ) Ο Κοσμήτορας της Σχολής εκλέγεται όπως και ο Πρύτανης/Πρόεδρος του ΑΕΙ.
Ε) Το Τμήμα παραμένει ως βασική ακαδημαϊκή μονάδα. Η Σχολή αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα.
• Το χωροταξικό επανασχεδιασμό του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο επανασχεδιασμός αυτός γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μετά από γνώμη των αρμόδιων θεσμικών οργάνων (ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΕΣΥΠ) και μετά από διαβούλευση με τα ίδια τα ΑΕΙ. Σκοπός μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
• Την αλλαγή του αριθμού μαθημάτων στις σχόλες με μείωση αριθμού μαθημάτων.
• Την πλήρη εφαρμογή του σύμφωνου της Μπολόνιας που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται μόνο κατ’ όνομα.
• Τον, ανά πενταετία και με την εμπλοκή αρμόδιων θεσμικών οργάνων (ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΕΣΥΠ), αυστηρό έλεγχο στα μέλη ΔΕΠ ως προς το παραχθέν από αυτά ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, με καθορισμό αντικειμενεικών κριτηρίων παραγωγικότητας και ερευνητικής προσπάθειας. Στην περίπτωση που μέλος ΔΕΠ δεν πληροί τα κριτήρια σε οποιαδήποτε εκ των ελέγχων αυτών, τίθεται στη διάθεση του Ιδρύματος με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης.
• Την αναγνώριση της φοιτητικής ιδιότητας και το δικαίωμα παραμονής σε αυτά μόνο σε όσους είναι εν ενεργεία φοιτητές. Ειδικότερα προβλέπεται ότι μετά τα προβλεπόμενα από έκαστη Σχολή ή Τμήμα χρόνια σπουδών σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα σπουδών, ο φοιτητής δικαιούται άλλα τρία (3) επιπλέον χρόνια φοίτησης, άλλως θα απολύεται οριστικά από το Πανεπιστήμιο με απόφαση των Οργάνων του. Κατά το διάστημα αυτής της παρέκτασης της χρονικής διάρκειας των σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνει εγγραφή στο πανεπιστήμιο έναντι συμβολικού τιμήματος 1000 ευρώ, τα οποία θα κατευθύνονται σε ειδικό λογαριασμό του Ιδρύματος και θα χρησιμοποιούνται, πέραν της όποιας κρατικής ενίσχυσης, για τη χρηματοδότηση της συντήρησης και λειτουργίας κτηριακών και άλλων υποδομών του.
• Την κατάργηση του δικαιώματος των καθηγητών και μελών ΔΕΠ να έχουν εξωτερικά γραφεία. Κάθε καθηγητής ή μέλλος ΔΕΠ θα δικαιούται να ζητήσει από το πανεπιστήμιο εξαίρεση από το μέτρο αυτό, και σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο δια των Οργάνων του αποδεχτεί το αίτημα, το πανεπιστήμιο θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού στους εν λόγω καθηγητές και μέλη ΔΕΠ μέχρις ανακλήσεως του αιτήματός τους για αναγνώριση δικαιώματος εξωτερικής εργασίας.
• Την καθιέρωση αδιάβλητου, αντικειμενικού και σύγχρονου συστήματος αναγόρευσης στην καθηγητική ιδιότητα στα πανεπιστήμια, μέσω θεσμοθετημένου πανελλήνιου συστήματος ανάλογου και αυστηρότερου του ΑΣΕΠ, αντί της υφιστάμενης έως σήμερα και διαβλητής, ως επί το πλείστον, ενδοπανεπιστημιακής διαδικασίας.
• Την υποχρέωση των μελών ΔΕΠ να παρίστανται αυτοπροσώπως και να παραδίδουν την διδακτέα ύλη βάσει του Προγράμματος Σπουδών.
• Τον διαχωρισμό των ιδιοτήτων του ερευνητή, του τεχνικού και του Πανεπιστημιακού, με ρητή πρόνοια ότι δεν επιτρέπεται στους δύο πρώτους, η παράδοση και η διδασκαλία μαθημάτων.
• Την καθιέρωση του μέτρου της «χρέωσης» των εκάστοτε εκπαιδευτικών υποδομών και εργαστηρίων στους διδάσκοντες. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη των υποδομών αυτών, κλοπή ή ζημία, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων ή των ίδιων των φοιτητών, θα επιμερίζεται αφενός στους φυσικούς αυτουργούς ή δράστες και αφετέρου στους εκπαιδευτικούς και διδάσκοντες εξ’ ημισείας. Οι εκπαιδευτικοί του ιδρύματος που αμελούν ή παραλείπουν να το προστατεύσουν καλώντας εγκαίρως την Αστυνομία να επέμβει, θα φέρουν και ποινική ευθύνη.
• Την διασύνδεση των ελληνικών πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, με καθιέρωση ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων συνεργασιών Πανεπιστημίων – Βιομηχανίας για την εκπόνηση μελετών, την βελτίωση υποδομών, την χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων, και την θεωρητική κατάρτιση στελεχών της Βιομηχανίας στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και πορίσματα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών.
• Την καθιέρωση επετηρίδας αριστούχων πτυχιούχων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων καθώς και των Αλλοδαπών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι πτυχιούχοι, θα δικαιούνται σωρρευτικά α) Κρατικές Υποτροφίες για την συνέχιση των σπουδών τους σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής και β) να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εισαχθούν στην επετηρίδα, όπου αυτομάτως θα λαμβάνουν υψηλότατη πριμοδότηση, προκειμένου, σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο, να είναι προτιμητέοι προς πρόσληψη.
• Τη δημιουργία και λειτουργία ανεξάρτητου φορέα Αξιολόγησης Ιδρυμάτων και Προγραμμάτων Σπουδών πανεπιστημιακών Σχολών και τεχνολογικών Ιδρυμάτων με βάση τα κριτήρια και τις προδιαγραφές αξιολόγησης που θέτουν ανάλογοι φορείς σε προηγμένες χώρες του κόσμου. Ο φορέας θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του φορέα θα επιλέγονται από εκπροσώπους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τους εκπροσώπους της Βιομηχανίας, από ειδικούς ερευνητές και αναλυτές καθώς και από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Ο Φορέας θα αξιολογεί σε ετήσια βάση και τις επιδόσεις, το ερευνητικό έργο, το συγγραφικό έργο και την εν γένει προσφορά στην Επιστήμη και την έρευνα των Καθηγητών μελών ΔΕΠ και των ερευνητικών τους ομάδων και θα εξαρτά πιθανές χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων τους από την πρόοδο στην έρευνά τους και την καινοτομία που αυτά εισάγουν.


Πολιτισμός: Βασικές δράσεις


Διασύνδεση της πολιτιστικής μας βιομηχανίας (Θέατρο, Ιστορία, Μυθολογία, Φιλοσοφία, Ανθρωπισμός, Επιστήμες) με άλλες, όπως αυτή του κινηματογράφου, ώστε να καταταχθεί η χώρα στο χάρτη με τους ιδανικούς προορισμούς της παγκόσμιας βιομηχανίας κινηματογράφου για τη δημιουργία ταινιών με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον ή χρώμα.


Δημιουργία Πρότυπου Συνεδριακού Κέντρου στους Δελφούς, στο οποίο θα οργανώνεται και διεξάγεται ετησίως η Παγκόσμια Αμφικτιονία Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού. Οι Δελφοί θα αποτελέσουν εκ νέου το παγκόσμιο πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο διανόησης και προώθησης του Ελληνικού Πνεύματος και Πολιτισμού.


Διεκδίκηση με οργανωμένο τρόπο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και την Ομογένεια (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελληνισμού κλπ) των ελληνικών αρχαιοτήτων και άλλων πολιτιστικών κειμηλίων από τα Μουσεία του κόσμου, και σε περίπτωση άρνησης των Μουσείων για συνεργασία, διεκδίκηση με κάθε μέσο, ακόμα και δικαστικώς, συμμετοχή του Ελληνικού Κράτους στα ετήσια έσοδα των Μουσείων τα οποία εισπράττονται από επισκέπτες που επισκέπτονται τις πτέρυγες στις οποίες εκτίθενται ελληνικά εκθέματα.


Ενίσχυση του ρόλου Ωδείων και Σχολών Θεάτρου, Κρατικών ή μη σε όλη την Επικράτεια και προαγωγή του έργου τους με σκοπό την αναβίωση του Αρχαίου Δράματος, της Όπερας και του υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικών και μουσικών παραστάσεων.
Ανάδειξη της Ολυμπίας σε παγκόσμιο κέντρο μύησης των εφήβων του κόσμου στα Ολυμπιακά Ιδεώδη. 
Αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων στην πρωτότυπη μορφή τους. Σε έκταση ακριβώς δίπλα από την αρχαία Ολυμπία, θα δημοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί με συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ακριβές αντίγραφο των σταδίων, θυσιαστηρίων, θεάτρων, γυμναστηρίων και λοιπών υποδομών της Αρχαίας Ολυμπίας. Κάθε τέσσερα χρόνια, θα διεξάγονται οι Αγώνες, όπου αθλητές, Έλληνες το Γένος, από όλη την Ελλάδα ή την Ομογένεια, θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στους Αγώνες. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και αλλοδαποί αθλητές, εφόσον επισήμως και εγγράφως, αιτηθούν την Ελληνική Ιθαγένεια, απεμπολώντας την ιδιότητα του πολίτη άλλης χώρας. Ελλανοδίκες θα είναι μόνο Έλληνες το Γένος. Τα αγωνίσματα θα διεξάγονται κατά τον αρχαίο τρόπο, οι αθλητές θα αγωνίζονται με τον αρχαίο τρόπο και στα αυθεντικά αγωνίσματα (Ιππικά Αγωνίσματα, Αρματοδρομία, Παγκράτιο, Πυγμαχία, Πάλη, Ακόντιο, Δίσκο, Άλμα, Πένταθλο Στάδιο Δρόμο, Δίαυλο Δρόμο, Δόλιχο Δρόμο, Οπλίτη Δρόμο – με πλήρη πολεμικό οπλιτικό φόρτο – και σε ανάμνηση της νικηφόρου μάχης του Μαραθώνα, Μαραθώνιο Δρόμο). Οι νικητές θα λαμβάνουν μόνο στεφάνι ελαίας και Πάπυρο Αριστείου. Η συμμετοχή τους στους αγώνες θα γίνεται μόνο με προσωπικές τους δαπάνες. Απαγορεύονται απολύτως οι εταιρικές ή άλλες χορηγίες σε αθλητές.


Αθλητισμός: Βασικές Δράσεις


Προαγωγή και καθιέρωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, Αθλητικού Προγράμματος Δραστηριοτήτων και εκγύμνασης, σε υποχρεωτική βάση.


Χάραξη Εθνικής Πολιτικής σχετικά με τον Αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις του (Πρωταθλητισμός, Αθλητική παιδεία, σχολικά αθλητικά προγράμματα, αθλητικές υποτροφίες, υποδομές σε Πανεπιστήμια) μέσω δημιουργίας Εθνικού Αθλητικού Κώδικα.


Απαγόρευση κυκλοφορίας αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής, και συστηματικός έλεγχος εφαρμογής της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να προαχθεί η υγιής ανάπτυξη των αθλητικών χαρακτηριστικών των αθλουμένων, χωρίς τεχνητή υποβοήθηση. Η χρήση αναβολικών και άλλων υποβοηθικών σκευασμάτων συνεπάγεται σε μακροχρόνια βάση και επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.


Οριστική παύση από τα καθήκοντά τους και οριστική απόλυση από τα καθήκοντά τους, προπονητών, αθλιάτρων, ιατρών, και άλλων αθλητικών παραγόντων, που εν γνώσει τους χορηγούν, ή λόγω βαρείας αμελείας ανέχονται τη χορήγηση αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλουμένους και αθλητές.


Συνολική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας συνδέσμων Οργανωμένων Οπαδών ομάδων και συλλόγων, και αυστηροποίηση των ποινών στις ανώνυμες αθλητικές εταιρίες για επεισόδια ή καταστροφές που ενεργούν οι φίλαθλοί τους σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή υποδομές ή σε ιδιωτική περιουσία.


Άμεσος υποβιβασμός σε ερασιτεχνική κατηγορία κάθε ανώνυμης αθλητικής εταιρίας, η οποία τελεσίδικα και οριστικά κριθεί ότι συμμετείχε σε στημένα παιχνίδια, ή παράγοντές της χρημάτισαν ή χρηματίστηκαν, ή οι φίλαθλοί της εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, προέβησαν πάνω από δύο φορές, σε επεισόδια ή σε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας εντός ή εκτός σταδίων.


Κατάργηση του μέτρου αστυνόμευσης από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών οργανώσεων ανωνύμων αθλητικών εταιριών. Κάθε εταιρία θα είναι κατά νόμο αρμόδια και υπεύθυνη να οργανώσει και συντηρήσει ομάδες ασφάλειας γηπεδικών και άλλων εγκαταστάσεων, από δικούς της πόρους. Όποια αδυνατεί, θα υποβιβάζεται αμέσως σε ερασιτεχνική κατηγορία.


Παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό Διαγωνισμό και διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, δημοσίων χώρων ή γηπέδων καθώς και περιφερειακών σταδίων, γηπέδων και άλλων υποδομών, σε ιδιώτες και συλλόγους, που επιθυμούν να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν για αθλητικές δραστηριότητες.


Παροχή κινήτρων και συνεργασία με συλλόγους και Ομοσπονδίες σχετικά άγνωστων στο ελληνικό κοινό, αθλημάτων (όπως ενδεικτικά, σκοπευτικούς ομίλους, ομίλους καταδύσεων, αναρριχήσεων, κλπ) με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, επειδή κατεξοχήν διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους και εκτός αστικών κέντρων, επιτρέπουν αφενός την προσφορότερη επαφή των αθλουμένων με το ελληνικό φυσικό περιβάλλον αλλά και την τόνωση των τοπικών οικονομιών, λόγω αύξησης επισκεψιμότητας.


Αναρτάται Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 στην επίσημη ιστοσελίδα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ anexartitoiellines.gr, για δημόσια διαβούλευση, η τελική πρόταση Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Κινήματος.


Η πρώτη ανάρτηση έγινε λίγο νωρίτερα από το facebook του Προέδρου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πάνου Καμμένου, με τον εξής πρόλογο:«Όλες οι απόψεις που στείλατε για την παιδεία, 3755 πολίτες σε εσωτερική διαβούλευση διαμόρφωσαν την τελική πρόταση μας».ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού


Θεσμικές Μεταβολές


Αναθεωρούμε το άρθρο 16 του Συντάγματος για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ. Με την αναθεώρηση του Άρθρου 16 αίρεται μια συνταγματική απαγόρευση και συγχρόνως τίθενται οι βάσεις για την πραγματική ενεργοποίηση της παιδείας ως μοχλό εξέλιξης του έθνους, καθώς και για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης με ενότητα και ομοιογένεια. Οι αναθεωρητικές παρεμβάσεις ξεκινούν από τις εξής αυτονόητες και δεδομένες παραδοχές:
1. Ότι η ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό.
2. Ότι η Πολιτεία αποδίδει έμπρακτα ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της παιδείας και έχει αυξημένη ευθύνη για τα κρατικά ΑΕΙ, εξασφαλίζοντας την πλήρη οικονομική, ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοδιοίκησή τους.
Παράλληλα προσελκύουμε εγνωσμένα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και εγχώρια, όχι μόνο πανεπιστημιακού επιπέδου, αλλά και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης (πρωτοβαθμίων & δευτεροβαθμίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και παρέχουμε τα εχέγγυα για τη νόμιμη και συντεταγμένη λειτουργία τους καθώς και τον πλουραλισμό στις εκπαιδευτικές επιλογές στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλους τους Έλληνες.


Εφαρμόζουμε την πλήρη νομική και ουσιαστική κατάργηση του Ασύλου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Καταλήψεις, καταστροφές και βανδαλισμοί σε κρατική περιουσία θα τιμωρούνται αυστηρά ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίσταση στο άρθρο Ποινικού Κώδικα περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.


Προβαίνουμε σε αυστηρό επανέλεγχο και αναδιατύπωση σχολικών βιβλίων και συγγραμμάτων, διόρθωση ιστορικών και ερευνητικών αστοχιών, με στόχο να αποτυπώνεται η ιστορική πραγματικότητα και να τονώνεται το φρόνημα των Ελλήνων μαθητών – σπουδαστών.


Ενισχύουμε το συντονιστικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στην οποία εντάσσεται πλέον συνολικά ο συντονισμός όλων των προγραμμάτων, των ενεργειών, των δράσεων και των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας. Τονίζεται ότι αλλάζει η στόχευση της ΓΓΕΤ: δεδομένου ότι η διαχείριση όλων των προγραμμάτων μεταφέρεται στο Υπουργείο Έργων, η στόχευση είναι εφεξής στην αύξηση της συμπληρωματικότητας των ερευνητικών ενεργειών των μονάδων ερευνητικής παραγωγής (μόνιμες εθνικές συστοιχίες ανά θεματική ενότητα) και στην μετουσίωση της ερευνητικής προσπάθειας σε προϊόν πλήρους κύκλου (θεωρητική έρευνα – πρακτική έρευνα – παραγωγή – χρηματοδότηση νέας θεωρητικής και πρακτικής έρευνας). Παράλληλα, αναβαθμίζουμε πολιτικά το σχεδιασμό της στρατηγικής και της πολιτικής Ε&Κ και αναδιαρθρώνουμε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας σε ένα ευέλικτο και ταυτόχρονα επιστημονικά ισχυρό επιτελικό όργανο σχεδιασμού, αποτίμησης και ελέγχου. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας διορίζονται από τον Πρωθυπουργό μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας εισηγείται στο Συμβούλιο Στρατηγικής Υποστήριξης τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής Ε&Κ ως εργαλείο για την παραγωγή και την αναθεώρηση στρατηγικών σχεδίων για το σύνολο των εθνικών στόχων.
Ο μεσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η αύξηση των δαπανών (κρατικών και ιδιωτικών) για την Ε&Κ, ώστε αυτή εντός πενταετίας να ξεπεράσει το 1.5% του ΑΕΠ, η αναμόρφωση του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Έρευνας, καθώς και η μέγιστη εφικτή οριζοντιοποίηση της έρευνας στη χώρα μας, δηλαδή η υπαγωγή της σε ένα ενιαίο και καλά συντονισμένο σχήμα λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων (αποτελεσματική δομή διοίκησης), θα εξαλείψει τον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και τη συνακόλουθη οικονομική σπατάλη που προκαλείται από επικαλύψεις στόχων, αρμοδιοτήτων και ενεργειών και θα εξασφαλίσει κανόνες διαφάνειας, αξιολόγησης και λογοδοσίας.
Για την υποβοήθηση επίτευξης των στόχων του προγράμματός μας, δημιουργούμε Ταμείο Έρευνας, οι πόροι του οποίου προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ.


Ενεργοποιούμε συντονισμένες δράσεις επανελληνισμού της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Ελληνική Μουσουλμανική Μειονότητα και ιδιαίτερα στις κοινότητες των Πομάκων και των Αθιγγάνων, με παράλληλη επιστημονική συνδρομή στην λαογραφική και πολιτιστική αποτύπωση της ιδιομορφίας, των ηθών και του πολιτισμού τους (καταγραφή γλώσσας, ιδιωματισμών, ενδυματολογικού κώδικα, ηθών, εθίμων).
Παιδεία: Βασικές Δράσεις


1. Εκπαιδευτικοί


Επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού, ώστε να υπηρετεί το λειτούργημά του επάξια και αποδοτικά. Αυτό απαιτεί συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση, αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη και άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. Δημιουργούμε Εθνική Σχολή Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης.


2. Δια βίου μάθηση ενηλίκων


Βασική μας θέση αποτελεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων που θα επιτρέπει τη συνεχή, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και αποφοίτησης, όποτε οι επαγγελματικές, κοινωνικές, οικονομικές, οικογενειακές και προσωπικές συνθήκες τους το επιτρέπουν. Παράλληλα και, συμπληρωματικά της σύνδεσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζουμε:
• Την ορθολογική ανάπτυξη και λειτουργία συστημικών μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
• Τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
• Το σχεδιασμό “εθνικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων”, με άμεση στόχευση τη διασύνδεση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος με τη μη τυπική – άτυπη μάθηση, την πιστοποίησή της, καθώς και τη διασύνδεσή της με επαγγελματικά δικαιώματα,
• Τη διαρκή αξιολόγηση και πιστοποίηση τόσο των εισροών (εκπαιδευτές, δομές, φορείς, προγράμματα σπουδών κλπ), όσο και των εκροών (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) του εθνικού συστήματος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.


3. Τυπική κατάρτιση αποφοίτων ΙΕΚ και επαγγελματικά δικαιώματα


Αναβαθμίζουμε το θεσμό των ΙΕΚ ώστε οι απόφοιτοι να έχουν υψηλού επιπέδου πιστοποιημένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πραγματικής εθνικής οικονομίας. Προς τούτο είναι απαραίτητο:
• Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των προσόντων ανά επίπεδο.
• Η δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητου από μηχανισμούς προσφοράς κατάρτισης και εποπτευόμενου από κοινωνικούς εταίρους.


4. Προσχολική Εκπαίδευση


Θεσμοθετούμε Διετή Προσχολική Αγωγή και δημιουργούμε πολυδύναμα νηπιαγωγεία, κυρίως σε περιοχές που έχουν πολλά μονοθέσια σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.


5. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Αναβαθμίζουμε το Ολοήμερο Σχολείο ώστε να ικανοποιεί τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό του ρόλο. Για το σκοπό αυτόν προτείνονται:
• Η βελτίωση της υλικοτεχνικής του υποδομής (η οποία υλοποιείται και με χορηγίες/δωρεές), αλλά και η θεσμοθέτηση μη διδακτικού προσωπικού, όπως λ.χ. σχολικού ψυχολόγου και γραμματειακής υποστήριξης.
• Η αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος για τα μαθήματα που είναι κοινά σήμερα στην πρωινή και απογευματινή ζώνη.
• Η δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης μέσα στο σχολείο.
• Η σταδιακή θεσμοθέτηση ενιαίου εκπαιδευτικού ωραρίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε πρώτη φάση ενιαίου ωραρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Ενισχύουμε και επεκτείνουμε το βασικό θεσμό ένταξης που είναι τα τμήματα ένταξης.
• Δίδεται έμφαση στην σωστή εκμάθηση και εμβάθυνση στην ελληνική γλώσσα. Με χρήση των εικονογραφήσεων και άλλων μέσων της τεχνολογίας (κινηματογραφικές προβολές, θεματικές παρουσιάσεις κλπ) γίνεται η πρώτη ευχάριστη επαφή με τα αρχαία ελληνικά.
• Μόνο μια ξένη γλώσσα μετά την 3 δημοτικού.
• Επαφή όχι μόνο με την αριθμητική αλλά και με την γεωμετρία.
• Επαφή με την μουσική (όχι μόνο θεωρία αλλά και πρακτική).
• Εκπαίδευση στον αθλητισμό.
• Διατήρηση των Θρησκευτικών ως Υποχρεωτικού Μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών
• Δωρεάν έντυπα βιβλία σε όλα τα παιδιά ώστε να αποφευχθεί η άμεση και μη παιδαγωγικά ορθή επαφή των νέων με τα ηλεκτρονικά βιβλία από τόσο μικρή ηλικία.
• Βιβλιοθήκη σε όλα τα σχόλια: θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα για κάθε νόμο βάσει των ιδιαιτεροτήτων του.


6. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ολοκλήρωσης της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι απαιτήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλάζουν καθημερινά και οφείλουμε να αναπροσαρμόζουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ικανοποιώντας τον παιδαγωγικό και κοινωνικό σκοπό που απαιτεί η εκπαίδευση.
Προτείνουμε:
• Νέα ευέλικτα και ρεαλιστικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με δυνατότητα μερικής και σε μικρό ποσοστό (10-15%) προσαρμογής τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα νέα ΑΠΣ θα στοχεύουν σε διδασκαλία που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη.
• Εισαγωγή ζώνης πολιτισμού και δραστηριοτήτων ως εναλλακτικών μεθόδων μάθησης και αγωγής.
• Ουσιαστική ενίσχυση της διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, ώστε οι μαθητές να μπορούν μέσα από τη φοίτησή τους στο δημόσιο σχολείο να αποκτούν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
• Σύνδεση διδασκαλίας Πληροφορικής με πιστοποιητικό βασικών γνώσεων στην Α΄ Λυκείου.
• Εμβάθυνση στα αρχαία ελληνικά σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου.
• Διατήρηση των Θρησκευτικών ως Υποχρεωτικού Μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου.
• Εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Διεύρυνση του θεσμού των σχολικών βιβλιοθηκών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών.
• Αποδέσμευση του Λυκείου από την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση με εφαρμογή νέου συστήματος πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
• Τα τεστ και τα διαγωνίσματα θα γίνονται σε multiple choice (στις ερωτήσεις θεωρίας) και οι ασκήσεις θα γίνονται κανονικά, μέσω έντυπης διαγωνιστικής διαδικασίας.
• Καθιέρωση σε βάθος τετραετίας της θέσης του Υπεύθυνου καθηγητή για τους μαθητές σε κάθε σχολείο με εξειδίκευση στην παιδική ψυχολογία, καθώς μόνο με αυτήν την ειδικότητα θα μπορεί να πάρει την θέση.


7. Επαγγελματικό Λύκειο


Αναμορφώνουμε το Επαγγελματικό Λύκειο, ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να αποκτήσει στην ουσία λυκειακό χαρακτήρα και να γίνει ισότιμη με τη γενική. Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου θα έχουν πρόσβαση, μετά από εξετάσεις, σε σχολές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, χωρίς εξετάσεις θα έχουν πρόσβαση σε τμήματα ΙΕΚ, ετήσιας φοίτησης.


Δημιουργούμε Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στα Λύκεια αυτά θα εφαρμόζονται νέες σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια θα αποτελούν παράλληλα και Κέντρα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων, καλύπτοντας το σημερινό κενό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.


8. Σχολεία του Εξωτερικού


Η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς πρέπει να γίνει με στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση όλων των ομογενειακών οργανώσεων, στοχεύοντας στην εντονότερη σύσφιξη του Οικουμενικού Ελληνισμού με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με συνδετικό πάντα κρίκο την εκπαίδευση των ομογενών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, γεγονός που αποτελεί και μονόδρομο για τη συντήρηση της ελληνικής συνείδησης στους ομογενείς δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Με βάση τα πιο πάνω, προτείνουμε:
• Τη χαρτογράφηση όλων των σχολικών μονάδων του εξωτερικού, καθώς και την καταγραφή του μαθητικού δυναμικού.
• Τη δημιουργία Βουλής Εφήβων της Ομογένειας.
• Την αξιοποίηση των ομογενών εκπαιδευτικών.
• Την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς με:
Α) Νέα βιβλία προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους.
Β) Νέα αναλυτικά προγράμματα.
Γ) Τον καθορισμό ενιαίου συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και των προϋποθέσεων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους κατοίκους των χωρών στις οποίες διαμένουν ομογενείς.


9. Μειονοτική Εκπαίδευση


Προωθούμε την αναβάθμιση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) που καταργείται με τη σημερινή της μορφή. Η ΕΠΑΘ μετεξελίσσεται σε πανεπιστημιακού επιπέδου τμήμα τετραετούς διάρκειας και εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο Δια Βίου Μάθησης για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, με τη χρήση ειδικών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες Έλληνες μουσουλμάνους στο Θρήσκευμα, τη δημιουργία περισσότερων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, τη δημιουργία βιβλιοθηκών, καθώς και την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης.


10. Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Αποσυνδέουμε την αποστολή του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Λύκειο καθίσταται μία σημαντική αυτοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα για όλα τα Ελληνόπουλα. Ειδικότερα:
• Στις τρεις τάξεις του Λυκείου διενεργούνται ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του Απολυτηρίου αποφοίτησης από το Λύκειο. Τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά και επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων. Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων το Απολυτήριο Αποφοίτησης συνιστά και Επαγγελματικό Πτυχίο.
• Δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Εξετάσεων υπό την εποπτεία του ΥΠΔΜΘ. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το έτος, Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 μαθήματα (πέραν των όποιων άλλων ειδικών μαθημάτων απαιτούνται). Στους επιτυχόντες χορηγείται το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολογίας. Υπάρχουν δύο τύποι Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας: εκείνο των θετικών επιστημών και εκείνο των θεωρητικών επιστημών. Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να προσέρχονται σε νέα εξέταση. Η εισαγωγή των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται με βάση το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολογίας.
• Αναθέτουμε αποκλειστικά στα ΑΕΙ της χώρας την ευθύνη για την επιλογή (βάσει των αποτελεσμάτων του Εθνικού Κέντρου Εξετάσεων) και τον αριθμό των εισακτέων. Τα ΑΕΙ καθορίζουν τόσο τους συντελεστές (ανά μάθημα), όσο και τα προαπαιτούμενα (ανά Τμήμα).
• Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να μετέχουν οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισμό, στη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση τη βαθμολογία που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία εξέταση.


11. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Τα ελληνικά ΑΕΙ τελούν σήμερα σε μια πολύπλευρη κρίση νομιμοποίησης. Κρίση νομιμοποίησης απέναντι στην κοινωνία, κρίση ταυτότητας σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως σε σχέση με τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, κρίση αξιοπιστίας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, κρίση στο επίπεδο των σχέσεων Υπουργείου Παιδείας – ακαδημαϊκής κοινότητας.


Στόχος μας είναι η δημιουργία ΑΕΙ που παράγουν γνώση μέσω της έρευνας, που διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, και εφαρμόζουν την έρευνα στην καινοτομία. Στη δημιουργία ΑΕΙ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ανταγωνιστικών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιστεύουμε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, την υιοθέτηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, την κοινωνική τους λογοδοσία, αλλά και την παράλληλη πραγματοποίηση ποιοτικής αποτίμησης του έργου τους ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τυχόν αδυναμίες τους. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών προτείνουμε
• Τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Ν. 4009/2011, προκειμένου αυτός να γίνει λειτουργικός:
Α) Οι αρχές διοίκησης των ΑΕΙ αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων στα ΑΕΙ.
Β) Η εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων γίνεται σε κάθε ΑΕΙ έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αρχών διοίκησής του.
Γ) Θεσμοθετούνται προσόντα για τα εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων των ΑΕΙ.
Δ) Ο Κοσμήτορας της Σχολής εκλέγεται όπως και ο Πρύτανης/Πρόεδρος του ΑΕΙ.
Ε) Το Τμήμα παραμένει ως βασική ακαδημαϊκή μονάδα. Η Σχολή αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα.
• Το χωροταξικό επανασχεδιασμό του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο επανασχεδιασμός αυτός γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μετά από γνώμη των αρμόδιων θεσμικών οργάνων (ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΕΣΥΠ) και μετά από διαβούλευση με τα ίδια τα ΑΕΙ. Σκοπός μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
• Την αλλαγή του αριθμού μαθημάτων στις σχόλες με μείωση αριθμού μαθημάτων.
• Την πλήρη εφαρμογή του σύμφωνου της Μπολόνιας που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται μόνο κατ’ όνομα.
• Τον, ανά πενταετία και με την εμπλοκή αρμόδιων θεσμικών οργάνων (ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΕΣΥΠ), αυστηρό έλεγχο στα μέλη ΔΕΠ ως προς το παραχθέν από αυτά ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, με καθορισμό αντικειμενεικών κριτηρίων παραγωγικότητας και ερευνητικής προσπάθειας. Στην περίπτωση που μέλος ΔΕΠ δεν πληροί τα κριτήρια σε οποιαδήποτε εκ των ελέγχων αυτών, τίθεται στη διάθεση του Ιδρύματος με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης.
• Την αναγνώριση της φοιτητικής ιδιότητας και το δικαίωμα παραμονής σε αυτά μόνο σε όσους είναι εν ενεργεία φοιτητές. Ειδικότερα προβλέπεται ότι μετά τα προβλεπόμενα από έκαστη Σχολή ή Τμήμα χρόνια σπουδών σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα σπουδών, ο φοιτητής δικαιούται άλλα τρία (3) επιπλέον χρόνια φοίτησης, άλλως θα απολύεται οριστικά από το Πανεπιστήμιο με απόφαση των Οργάνων του. Κατά το διάστημα αυτής της παρέκτασης της χρονικής διάρκειας των σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνει εγγραφή στο πανεπιστήμιο έναντι συμβολικού τιμήματος 1000 ευρώ, τα οποία θα κατευθύνονται σε ειδικό λογαριασμό του Ιδρύματος και θα χρησιμοποιούνται, πέραν της όποιας κρατικής ενίσχυσης, για τη χρηματοδότηση της συντήρησης και λειτουργίας κτηριακών και άλλων υποδομών του.
• Την κατάργηση του δικαιώματος των καθηγητών και μελών ΔΕΠ να έχουν εξωτερικά γραφεία. Κάθε καθηγητής ή μέλλος ΔΕΠ θα δικαιούται να ζητήσει από το πανεπιστήμιο εξαίρεση από το μέτρο αυτό, και σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο δια των Οργάνων του αποδεχτεί το αίτημα, το πανεπιστήμιο θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού στους εν λόγω καθηγητές και μέλη ΔΕΠ μέχρις ανακλήσεως του αιτήματός τους για αναγνώριση δικαιώματος εξωτερικής εργασίας.
• Την καθιέρωση αδιάβλητου, αντικειμενικού και σύγχρονου συστήματος αναγόρευσης στην καθηγητική ιδιότητα στα πανεπιστήμια, μέσω θεσμοθετημένου πανελλήνιου συστήματος ανάλογου και αυστηρότερου του ΑΣΕΠ, αντί της υφιστάμενης έως σήμερα και διαβλητής, ως επί το πλείστον, ενδοπανεπιστημιακής διαδικασίας.
• Την υποχρέωση των μελών ΔΕΠ να παρίστανται αυτοπροσώπως και να παραδίδουν την διδακτέα ύλη βάσει του Προγράμματος Σπουδών.
• Τον διαχωρισμό των ιδιοτήτων του ερευνητή, του τεχνικού και του Πανεπιστημιακού, με ρητή πρόνοια ότι δεν επιτρέπεται στους δύο πρώτους, η παράδοση και η διδασκαλία μαθημάτων.
• Την καθιέρωση του μέτρου της «χρέωσης» των εκάστοτε εκπαιδευτικών υποδομών και εργαστηρίων στους διδάσκοντες. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη των υποδομών αυτών, κλοπή ή ζημία, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων ή των ίδιων των φοιτητών, θα επιμερίζεται αφενός στους φυσικούς αυτουργούς ή δράστες και αφετέρου στους εκπαιδευτικούς και διδάσκοντες εξ’ ημισείας. Οι εκπαιδευτικοί του ιδρύματος που αμελούν ή παραλείπουν να το προστατεύσουν καλώντας εγκαίρως την Αστυνομία να επέμβει, θα φέρουν και ποινική ευθύνη.
• Την διασύνδεση των ελληνικών πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, με καθιέρωση ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων συνεργασιών Πανεπιστημίων – Βιομηχανίας για την εκπόνηση μελετών, την βελτίωση υποδομών, την χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων, και την θεωρητική κατάρτιση στελεχών της Βιομηχανίας στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και πορίσματα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών.
• Την καθιέρωση επετηρίδας αριστούχων πτυχιούχων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων καθώς και των Αλλοδαπών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι πτυχιούχοι, θα δικαιούνται σωρρευτικά α) Κρατικές Υποτροφίες για την συνέχιση των σπουδών τους σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής και β) να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εισαχθούν στην επετηρίδα, όπου αυτομάτως θα λαμβάνουν υψηλότατη πριμοδότηση, προκειμένου, σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο, να είναι προτιμητέοι προς πρόσληψη.
• Τη δημιουργία και λειτουργία ανεξάρτητου φορέα Αξιολόγησης Ιδρυμάτων και Προγραμμάτων Σπουδών πανεπιστημιακών Σχολών και τεχνολογικών Ιδρυμάτων με βάση τα κριτήρια και τις προδιαγραφές αξιολόγησης που θέτουν ανάλογοι φορείς σε προηγμένες χώρες του κόσμου. Ο φορέας θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του φορέα θα επιλέγονται από εκπροσώπους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τους εκπροσώπους της Βιομηχανίας, από ειδικούς ερευνητές και αναλυτές καθώς και από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Ο Φορέας θα αξιολογεί σε ετήσια βάση και τις επιδόσεις, το ερευνητικό έργο, το συγγραφικό έργο και την εν γένει προσφορά στην Επιστήμη και την έρευνα των Καθηγητών μελών ΔΕΠ και των ερευνητικών τους ομάδων και θα εξαρτά πιθανές χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων τους από την πρόοδο στην έρευνά τους και την καινοτομία που αυτά εισάγουν.


Πολιτισμός: Βασικές δράσεις


Διασύνδεση της πολιτιστικής μας βιομηχανίας (Θέατρο, Ιστορία, Μυθολογία, Φιλοσοφία, Ανθρωπισμός, Επιστήμες) με άλλες, όπως αυτή του κινηματογράφου, ώστε να καταταχθεί η χώρα στο χάρτη με τους ιδανικούς προορισμούς της παγκόσμιας βιομηχανίας κινηματογράφου για τη δημιουργία ταινιών με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον ή χρώμα.


Δημιουργία Πρότυπου Συνεδριακού Κέντρου στους Δελφούς, στο οποίο θα οργανώνεται και διεξάγεται ετησίως η Παγκόσμια Αμφικτιονία Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού. Οι Δελφοί θα αποτελέσουν εκ νέου το παγκόσμιο πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο διανόησης και προώθησης του Ελληνικού Πνεύματος και Πολιτισμού.


Διεκδίκηση με οργανωμένο τρόπο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και την Ομογένεια (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελληνισμού κλπ) των ελληνικών αρχαιοτήτων και άλλων πολιτιστικών κειμηλίων από τα Μουσεία του κόσμου, και σε περίπτωση άρνησης των Μουσείων για συνεργασία, διεκδίκηση με κάθε μέσο, ακόμα και δικαστικώς, συμμετοχή του Ελληνικού Κράτους στα ετήσια έσοδα των Μουσείων τα οποία εισπράττονται από επισκέπτες που επισκέπτονται τις πτέρυγες στις οποίες εκτίθενται ελληνικά εκθέματα.


Ενίσχυση του ρόλου Ωδείων και Σχολών Θεάτρου, Κρατικών ή μη σε όλη την Επικράτεια και προαγωγή του έργου τους με σκοπό την αναβίωση του Αρχαίου Δράματος, της Όπερας και του υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικών και μουσικών παραστάσεων.
Ανάδειξη της Ολυμπίας σε παγκόσμιο κέντρο μύησης των εφήβων του κόσμου στα Ολυμπιακά Ιδεώδη. 
Αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων στην πρωτότυπη μορφή τους. Σε έκταση ακριβώς δίπλα από την αρχαία Ολυμπία, θα δημοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί με συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ακριβές αντίγραφο των σταδίων, θυσιαστηρίων, θεάτρων, γυμναστηρίων και λοιπών υποδομών της Αρχαίας Ολυμπίας. Κάθε τέσσερα χρόνια, θα διεξάγονται οι Αγώνες, όπου αθλητές, Έλληνες το Γένος, από όλη την Ελλάδα ή την Ομογένεια, θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στους Αγώνες. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και αλλοδαποί αθλητές, εφόσον επισήμως και εγγράφως, αιτηθούν την Ελληνική Ιθαγένεια, απεμπολώντας την ιδιότητα του πολίτη άλλης χώρας. Ελλανοδίκες θα είναι μόνο Έλληνες το Γένος. Τα αγωνίσματα θα διεξάγονται κατά τον αρχαίο τρόπο, οι αθλητές θα αγωνίζονται με τον αρχαίο τρόπο και στα αυθεντικά αγωνίσματα (Ιππικά Αγωνίσματα, Αρματοδρομία, Παγκράτιο, Πυγμαχία, Πάλη, Ακόντιο, Δίσκο, Άλμα, Πένταθλο Στάδιο Δρόμο, Δίαυλο Δρόμο, Δόλιχο Δρόμο, Οπλίτη Δρόμο – με πλήρη πολεμικό οπλιτικό φόρτο – και σε ανάμνηση της νικηφόρου μάχης του Μαραθώνα, Μαραθώνιο Δρόμο). Οι νικητές θα λαμβάνουν μόνο στεφάνι ελαίας και Πάπυρο Αριστείου. Η συμμετοχή τους στους αγώνες θα γίνεται μόνο με προσωπικές τους δαπάνες. Απαγορεύονται απολύτως οι εταιρικές ή άλλες χορηγίες σε αθλητές.


Αθλητισμός: Βασικές Δράσεις


Προαγωγή και καθιέρωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, Αθλητικού Προγράμματος Δραστηριοτήτων και εκγύμνασης, σε υποχρεωτική βάση.


Χάραξη Εθνικής Πολιτικής σχετικά με τον Αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις του (Πρωταθλητισμός, Αθλητική παιδεία, σχολικά αθλητικά προγράμματα, αθλητικές υποτροφίες, υποδομές σε Πανεπιστήμια) μέσω δημιουργίας Εθνικού Αθλητικού Κώδικα.


Απαγόρευση κυκλοφορίας αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής, και συστηματικός έλεγχος εφαρμογής της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να προαχθεί η υγιής ανάπτυξη των αθλητικών χαρακτηριστικών των αθλουμένων, χωρίς τεχνητή υποβοήθηση. Η χρήση αναβολικών και άλλων υποβοηθικών σκευασμάτων συνεπάγεται σε μακροχρόνια βάση και επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.


Οριστική παύση από τα καθήκοντά τους και οριστική απόλυση από τα καθήκοντά τους, προπονητών, αθλιάτρων, ιατρών, και άλλων αθλητικών παραγόντων, που εν γνώσει τους χορηγούν, ή λόγω βαρείας αμελείας ανέχονται τη χορήγηση αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλουμένους και αθλητές.


Συνολική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας συνδέσμων Οργανωμένων Οπαδών ομάδων και συλλόγων, και αυστηροποίηση των ποινών στις ανώνυμες αθλητικές εταιρίες για επεισόδια ή καταστροφές που ενεργούν οι φίλαθλοί τους σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή υποδομές ή σε ιδιωτική περιουσία.


Άμεσος υποβιβασμός σε ερασιτεχνική κατηγορία κάθε ανώνυμης αθλητικής εταιρίας, η οποία τελεσίδικα και οριστικά κριθεί ότι συμμετείχε σε στημένα παιχνίδια, ή παράγοντές της χρημάτισαν ή χρηματίστηκαν, ή οι φίλαθλοί της εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, προέβησαν πάνω από δύο φορές, σε επεισόδια ή σε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας εντός ή εκτός σταδίων.


Κατάργηση του μέτρου αστυνόμευσης από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών οργανώσεων ανωνύμων αθλητικών εταιριών. Κάθε εταιρία θα είναι κατά νόμο αρμόδια και υπεύθυνη να οργανώσει και συντηρήσει ομάδες ασφάλειας γηπεδικών και άλλων εγκαταστάσεων, από δικούς της πόρους. Όποια αδυνατεί, θα υποβιβάζεται αμέσως σε ερασιτεχνική κατηγορία.


Παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό Διαγωνισμό και διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, δημοσίων χώρων ή γηπέδων καθώς και περιφερειακών σταδίων, γηπέδων και άλλων υποδομών, σε ιδιώτες και συλλόγους, που επιθυμούν να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν για αθλητικές δραστηριότητες.


Παροχή κινήτρων και συνεργασία με συλλόγους και Ομοσπονδίες σχετικά άγνωστων στο ελληνικό κοινό, αθλημάτων (όπως ενδεικτικά, σκοπευτικούς ομίλους, ομίλους καταδύσεων, αναρριχήσεων, κλπ) με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, επειδή κατεξοχήν διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους και εκτός αστικών κέντρων, επιτρέπουν αφενός την προσφορότερη επαφή των αθλουμένων με το ελληνικό φυσικό περιβάλλον αλλά και την τόνωση των τοπικών οικονομιών, λόγω αύξησης επισκεψιμότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου